Dolly/DoobieTestJoey
Dolly/DoobieTestJoey

OOP Date : MM/DD/YYYY
Color : Leucistic
Genetics :
Remarks :
Doobie(CrystalMartin)

OOP Date : MM/DD/YYYY
Color : Mosaic
Genetics :
Remarks :
Baloo - MB

OOP Date : 2011/03/15
Color : Mosaic
Genetics : 25% Leu Het
Remarks :
LYG Dante

OOP Date : 2008/02/07
Color : White Faced Blonde
Genetics : 100% leu het
Remarks : 50% het proven out
LYG Envy

OOP Date : 2008/01/09
Color : Mosaic
Genetics :
Remarks :
Maui - MB

OOP Date : 2011/02/15
Color : Leucistic
Genetics : Leucistic
Remarks :
Nick-RZ

OOP Date : 12/24/2009
Color : Classic Grey
Genetics : 100% leucistic het
Remarks :
Heartland's Sidney

OOP Date : 2009/MM/DD
Color : Leucistic
Genetics :
Remarks :
Dolly (CrystalMartin)

OOP Date : 2010/04/07
Color : Leucistic
Genetics :
Remarks :
Snuggle- Leu Het

OOP Date : YYYY/MM/DD
Color : Classic Grey
Genetics : 100% het leu
Remarks :
Scooter- 100% het leu

OOP Date : 2005/07/17
Color : Classic Grey
Genetics : 100%het Leu
Remarks :
Streak-100% het leu

OOP Date : YYYY/MM/DD
Color : Classic Grey
Genetics : 100% het Leu
Remarks :
Pandora Brewer

OOP Date : 2008/08/23
Color : Leucistic
Genetics :
Remarks :
Armani - classic gray 1

OOP Date : YYYY/MM/DD
Color : Classic Grey
Genetics :
Remarks :
Prada - mosaic, 100% leu het 1

OOP Date : YYYY/MM/DD
Color : Mosaic
Genetics : 100% leu het
Remarks :